Realizacja spotów radiowych

Realizacja spotów radiowych

I.ZAMAWIAJĄCY

Fundacja POLSKA ZIEMIA

ADRES: ul. Kolejowa 45 lok. 119; 01-210 Warszawa

KRS 0000500475; NIP 5252581967; REGON 147134206

 Dane kontaktowe:

Tel: +48 795-707-700

Email: kontakt@polskaziemia.pl

Adres strony: www.polskaziemia.pl

 IIPRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Produkcja osiemnastu spotów  radiowych o długości do 30 sek.każdy.
 2. Rodzaj zamówienia: usługa
 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie jest realizowane w związku z kampanią edukacyjną na rzecz ochrony powietrza „ Czyste powietrze- Czysty zysk”. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Przedmiot dotyczy realizacji  osiemnastu spotów radiowych długości 30 sek. każdy.

Materiał powinien zawierać : preprodukcję, produkcję, postprodukcję.

 1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie, 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertą

 III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 Realizacja całego zamówienia w terminie do 30. 08. 2023r.

 IV. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

 1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena (70%)
 • Doświadczenie (30%)
 1. Kryterium cena – 70% będzie rozpatrywanie na podstawie łącznej ceny brutto podanej przez Wykonawcę w swojej ofercie. Liczba punktów w tym

kryterium (Kc) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Najniższa cena brutto spośród wszystkich cen w złożonych ofertach nieodrzuconych

Kc =x 70 pkt.

Cena brutto badanej oferty

 1. Kryterium doświadczenie – 30 % (Kd) będzie oceniane w oparciu o dołączone do oferty opis portfolio, przy czym każdy z członków Komisji może

przyznać od 1 (minimum) do 30 punktów (maksimum). Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie merytorycznej oceny punktowej projektu, w ramach

której oceniane będą obszary takie jak:

 • Preprodukcja (od 1 do 10 pkt.)
 • Produkcja (od 1 do 10 pkt.)
 • Postprodukcja (od 1 do 10 pkt.)

Do obliczeń przyjmowana będzie suma punktów przyznana danej ofercie przez wszystkich członków Komisji oraz suma najwyższych ilości punktów

uzyskana spośród rozpatrywanych ofert, tj. Suma punktów przyznana przez każdego członka Komisji. Liczba punktów w tym kryterium (Kd) zostanie

obliczona na podstawie poniższego wzoru:

Ilość punktów uzyskana przez ocenianą ofertę

Kd = x30 pkt.

Najwyższa ilość punktów uzyskana spośród rozpatrywanych ofert

 1. Oceny będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Ogólna ocena danej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

W = Kc + Kd. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ww.kryteriach.

 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 Do udziału w postępowaniu dopuszczony jest oferent, który:

 • Dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia;
 • Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
 • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej wraz z określeniem oferowanych cen. Podając cenę należy uwzględnić wszystkie elementy

związane z prawidłową i terminową realizacje przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich możliwych do przewidzenia kosztów. Wraz z ofertą należy dostarczyć wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan/Pani Klaudia Gołąbek, adres email: kontakt@polskaziemia.pl

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.

VII. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 Ofertę należy złożyć do dnia 30.12.2022r. do godz. 12.00

 Ważność oferty cenowej 30 dni od wyznaczonego terminu złożenia oferty.

 VIII. SPOSÓB WYBORU OFERTY:

 • Dnia 31.12.2022r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. W tym czasie Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji i wyjaśnień dotyczących zakresu oferty.
 • Wybór i ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi 02.01.2023r. Zwycięzca zostanie poinformowany mailowo/ telefonicznie o wyborze jego oferty.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów bez uprzedzenia i bez podania przyczyny.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawa do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 IX. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA:

 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

Informacja zostanie przekazana drogą elektroniczną/ telefoniczną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o której mowa w art.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Ostateczny termin realizacji: 30.08.2023r.

  Możliwe złożenie oferty osobiście:

Biuro w Radomiu, ul. Kasztelańska 11 D, 26-617 Radom

Biuro (siedziba) w Warszawie, ul. Kolejowa 45/119, 01-210 Warszawa

 Bądź poprzez APLIKUJ TERAZ

Ostateczny termin realizacji:2023-08-30

Polska na tle innych krajów „Starego Kontynentu” ma opinię „najszybciej schnącego kraju Europy”. Statystycznie na jednego Polaka przypada ok. 1600 m3 wody rocznie.

Globalne ocieplanie, brak opadów atmosferycznych sprawia, że nasz kraj regularnie nawiedzają susze, które powodują ogromne spustoszenie w gospodarce. Brak rowów melioracyjnych, uregulowanych rzek i niska świadomość o retencji pogłębia problem.

Mimo, coraz częściej pojawiającego się w debacie publicznej tematu zasobów wodnych, społeczeństwo wciąż nie do końca zdaje sobie sprawę z konsekwencji niedoboru wody pitnej, wynikających z nadmiernego jej poboru. Odpowiedzią na powyższy problem jest ogólnopolska kampania edukacyjno – informacyjnej „Nie przelewaj”. Jej celem jest podjęcie działań na rzecz podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej związanej z szeroko pojętą tematyką wodną. Projekt będzie dotykał dwóch płaszczyzn: edukacji ekologicznej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jak również, a może przede wszystkim gospodarki wodnej.

Kampania dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, której funkcjonowanie zaplanowaliśmy na okres od 1 października 2020 do 30 września 2022 r. będzie promować inwestycje związane z wodą w kontekście ekologii oraz wykorzystywania wody z odnawialnych źródeł energii. Realizacja zadania ma w sposób holistyczny traktować temat wszystkich najważniejszych aspektów związanych z gospodarką wodną. Mających wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Mając świadomość, że samo zagadnienie ochrony wody jest tematem bardzo rozległym chcemy, aby nasza kampania wyczerpała temat w sposób jak najbardziej pełny. Oparta będzie na nowoczesnych formach przekazu: Internet, radio, telewizja.

Czas najwyższy zacząć oszczędzać i dbać o wodę!